Jung Joon Il

Jung Joon Il

Sinh ngày: 16 tháng 8, 1983 tại Seoul, Hàn Quốc
Các album: Lo9ve3r4s, I Missed You, Live, UNDERWATER
Các nhãn đĩa: LOEN Entertainment, MYmusic Entertainment, MYmusic
Giáo dục: Dongduk Women’s University, Paekche Institute of the Arts